Velferdstingets politikk

På denne siden:
Prinsipprogram
Resolusjoner
Pressemeldinger

Prinsipprogram for Velferdstinget 2015-2018

Vedtatt 2. februar 2016

Forkortelser:
SiB – Studentsamskipnaden i Bergen

Introduksjon
Et godt utbygget velferdstilbud er nødvendig for å sikre trygge omgivelser og like muligheter for utdanning for alle. Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, SiB og utdanningsinstitusjonene har et overordnet ansvar for velferdstilbudet for studentene i Bergen. De ulike utdanningsinstitusjonene skal bidra med tilskudd til SiB relativt til antall studenter ved institusjonen. SiB sine tilbud skal være et supplement og ikke en erstatning for det offentlige ansvaret for studentvelferden.

Profilering og informasjon
Informasjon om velferdstilbud skal være lett tilgjengelig for alle studentene med tilhørighet til SiB, og skal også være tilgjengelig på engelsk. Videre skal SiBs nettsider være universelt utformet. Muligheten for å søke om støtte til kultur- og velferdstiltak skal også være synlige og ha samme språkkrav. SiB bør aktivt profilere velferdstilbudene sine for studenter på alle utdanningsinstitusjoner tilknyttet samskipnaden.

Bolig
Studentboliger er et viktig utdanningspolitisk virkemiddel som bidrar til lik rett til utdanning, og skal være et satsingsområde lokalt så vel som nasjonalt. Staten og Bergen kommune skal i samarbeid med SiB arbeide for å nå målet om 30 % dekningsgrad på studentboliger innen 2025.

 • Alle studentboliger skal være av besøksstandard og ta hensyn til energiforbruk og miljø.
 • Det skal foreligge gode rutiner for oppfølging av beboerne.
 • Dimensjonering av boliger skal følge behovene til studentmassen.
 • Kommunen skal tilby sentrumsnære tomter til studentboliger til en rimelig pris.
 • Det skal være boliggaranti for internasjonale studenter.

Helse
God psykisk og fysisk helse hos studenter er en grunnleggende forutsetning for å studere. SiB skal derfor tilby lavterskeltjenester som sikrer dette, både på forebyggende og behandlende nivå. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har ansvar for finansiering av helsetilbudene. SiB har ansvar for å drive tilbudene, og det skal kun være et supplement til det offentlige.

 • SiBs helse- og veiledningstjeneste skal ha maksimalt to ukers ventetid på alle tilbud.
 • Studenter skal ha 75 % rabatt på tannhelsetjenester. Tilbudet skal være offentlig finansiert.
 • SiBs tjenester skal være lokalisert der studentene ferdes.
 • SiBs helse- og veiledningstjeneste skal ha en aktiv rolle i fadderordningene til utdanningsinstitusjonene tilknyttet SiB.

Kollektivtransport og samferdsel
Studentene i Bergen skal ha et godt kollektivtilbud. Hordaland fylkeskommune må ta ansvar for at alle studenter skal kunne dra nytte av et bredt kollektivtilbud med godt rabatterte priser, også på nattestid i helgene.

 • Studenter skal tilbys studentrabatt på minimum 50 prosent på all kollektivtransport, og denne skal være lik for alle uansett alder, bo- eller studiested.
 • Det skal ikke være nattakst på buss og bybane i Hordaland.
 • Det skal være nattbuss i fadderukene.
 • Kommunen skal legge til rett for bruk av sykkel i Bergen, med bysykkelstasjoner ved utdanningsinstitusjonene.

Trening
Å legge til rette for gode trenings- og idrettstilbud for studenter er et viktig helseforebyggende tiltak, og skaper i tillegg en sosial arena for studentene.

 • SiBs idrettshaller skal være gratis å bruke for organisert studentidrett.
 • SiB skal dekke studentenes behov for treningslokaler og idrettshaller i nærheten av studiestedene.
 • SiB skal aktivt forebygge mot doping og påse at dette ikke forekommer på noen av SiBs treningssentre.
 • Det skal være gratis å være publikum ved utøvende idrettsarrangementer.
 • Bergen kommune skal åpne for gratis bruk av idrettsanlegg for studenter der det er hensiktsmessig.

Kaféer og kaffebarer
SiBs kafeer skal dekke studentenes primære behov for måltider gjennom dagen. Studentvennlige priser skal prioriteres fremfor utvalg, men ikke gå på bekostning av kvalitet og sunnhet.

 • Studentkafeene skal tilby lik pris på like produkter, uavhengig av studiested.
 • Studentkafeene skal primært tilby måltider.
 • Det skal tilbys et variert og godt tilbud til allergikere, vegetarianere og andre.
 • SiB skal ha en kjøttfri dag i uken tilknyttet en kampanje om fordelene reduksjonen i kjøttproduksjonen og kjøttkonsum har for klima, miljø og helse.
 • SiB skal ha grønne og etiske kafeer og kaffebarer med bærekraftig produsert mat og med minimal bruk av papir og plastikk.

Kultur og frivillighet
Studentkultur er en viktig trivselsfaktor i mange studenters studiehverdag, og et tilskudd til det vi tilegner oss av kunnskap og ferdigheter gjennom studiene for øvrig. Det er derfor viktig at Velferdstinget, Bergen Kommune, utdanningsinstitusjonene og SiB legger til rette for og støtter opp om studentkulturen spesielt, og kulturliv generelt.

 • Alle kulturtilbud i Bergen skal ha egne studentpriser.
 • Velferdstinget skal ha fokus på studentfrivillighetens utfordringer, samt initiere til debatt rundt disse.
 • Velferdstinget skal være aktiv i arbeidet med å tilrettelegge for studentaktivitet.
 • Velferdstinget skal støtte opp om integrering av internasjonale studenter i studentorganisasjoner.

Studiefinansiering
Gratisprinsippet er et av grunnprinsippene innenfor norsk høyere utdanning. For at alle skal kunne få muligheten til å ta høyere utdanning må studiestøtten reflektere de reelle utgiftene studenter har. Studenter er en sammensatt gruppe med ulike behov, og studiestøtten må være tilpasset slik at alle kan få muligheten til å være fulltidsstudenter. Arbeid ved siden av studiene kan være positivt, men skal være basert på et ønske fra studenten selv, og ikke være tvunget frem av en vanskelig økonomisk situasjon.

 • Alle studenter skal få utbetalt 11 måneders studiestøtte.
 • Studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden, og økes til 1,5 G.
 • Økningen av studiestøtten må inkludere prisveksten i leiemarkedet.
 • Studentene skal selv avgjøre hvilken utbetalingsmodell de ønsker å benytte seg av.

En god studietilværelse for alle
Studenter er en mangfoldig gruppe med ulike behov. Det er det viktig at det tilbys individuell løsninger som gjør at alle har muligheten til å ta høyere utdanning. Staten, fylkeskommunen, kommunen og SiB må sammen dele ansvaret for individuell tilrettelegging.

 • SiB skal ha tilgjengelige boliger for studenter med funksjonsnedsettelser.
 • Kronisk syke studenter skal tilbys økonomiske og praktiske ordninger som bidrar til å gi like forutsetninger for å gjennomføre studiene.
 • Studenter skal ha rett på brukerstyrt personlig assistanse.
 • SiB skal ha full barnehagedekning for studenter med barn.
 • SiB-barnehagene skal tilby fleksible ordninger tilpasset studenters hverdag.
 • SiB skal ha det lovpålagte minimumsantallet av pedagoger og etterstrebe å ansette enda flere mannlige barnehagelærere.
 • SiB skal arbeide for at faddervaktordningen består.

Politiske dokument

Resolusjoner

Pressemeldinger