Velferdstinget, stifta 7. oktober 1997, er ein samansluttnad mellom studentdemokratia ved alle utdanningsinstitusjonane som er tilknytt samskipnaden. Det er 27 representantar som tilsaman utgjer Velferdstinget. Føremålet med Velferdstinget er å gje studentane i Bergen ei felles stemme opp mot SiB og andre aktørar i Studentvelferdssaker.

Velferdstinget avgjer fordelinga av den delen av semesteravgifta som primært går til studentkultur, studentmedia og studentidrett. I tillegg velgjer Velferdstinget halvparten av styremedlemmene i SiB, inkluder leiar som har dobbeltstemme. Velferdstinget velgjer òg studentrepresntatar til alle andre råd, styrer og utval i SiB. 

Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU) er Velferdstinget sitt utøvande organ. Kulturstyret er Velferdstinget sitt utøvande organ i saker som omhandlar studentkultur.

Alle studentar som er knytt til SiB har møte-, tale- og forslagsrett i Velferdstinget, og kan stilla til alle verv som Velferdstinget velgjer til.

Studentdemokrati

Velferdstinget er ein samansluttnad av studentdemokratia ved utdannignsinstitusjonane tilknytt Studentsamskipnaden i Bergen. Desse er, sortert etter storleik:

UiB: Universitetet i Bergen (10 plassar)

Valget til Velferdstinget frå UiB blir gjennomført i samanhang med studentparlamentsvalet. På UiB er det fylgjande lister som har repesentantar i Velferdstinget

 • Sosialdemokratisk liste (SD) – to mandat
 • Det Eneste Reelle Alternativ (DERA) – to mandat
 • Realistlista (RL) – to mandat
 • Venstrealliansen (VA) – ett mandat
 • Grøn liste (GL) – ett mandat
 • Liberal liste (LL) – ett mandat
 • Blå liste (BL) – ett mandat

Listene har fylgjande faste representantar

 • Vilde Glosemeyer Havrevold
 • Eirik Lie Reikerås
 • Roymond Olsen
 • Audun Syltevik
 • Erlend Søbye Grønvold
 • Stian Skarheim Magelssen
 • Marius Prytz
 • Vebjørn Fortun
 • Henriette Vågen Aase
 • Espen Vaage

Vara

(Dersom éi av listene melder forfall skal mandata fordelast slik: 11. VA; 12. SD; 13. GL; 14. DERA; 15. RL; 16. SD; 17. LL; 18. DERA; 19. VA)

HiB: Høgskolen i Bergen (6 plassar)

På HiB blir valet av Velferdstingsrepresentantar gjennomført på Studentparlamentet sitt valmøte.

Faste representantar

 • Sondre Riisøen
 • Truls Sveri Lier
 • Eigil Hole Lønning
 • Torbjørn Tveit
 • Magnus Møkster
 • Joakim Kristiansen

 

NHH: Norges Handelshøyskole (3 plassar)

På NHH blir valet gjort gjennom vedtak i Kjernestyre eller val på Foreningsmøte.

Faste representar

 • Ingvild Kvinnsland
 • Aida Matre
 • Jens Aarre Seip

BIB: BI Bergen (2 plassar)

Faste representar

 • Alice Beate Holm
 • Ola Kellerhals

NLA: NLA Høyskolen (1 plass)

Faste representantar

 • Elisabeth Grung

KHiB: Kunsthøgskolen i Bergen

Faste representantar

 

VID: VID Vitenskapelige Høgskole (1 plass)

Faste representantar

BAS: Bergen Arkitekt Skole (1 plass)

Faste representantar

 

HKB: Høyskolen Kristiania Bergen (1 plass)

Faste representantar

 • Anne Mari Stien Grimsrud

SKA: Skrivekunstakademiet (1 plass)

Faste representantar

Samarbeidspartnarar

Velferdstinget samarbeider med andre aktørar for å få gjennomslag i viktige saker. Dei tre viktigaste samarbeidspartnarane utanfor Bergen er:

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Les meir om Velferdstinget i Oslo og Akershus på deira nettside: studentvelferd.no.

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Les meir om Velferdstinget i Trondheim på deira nettside: velferdstinget.no

Velferdstinget i Stavanger

Les mer om Velferdstinget i Stavanger på deres nettside: vtstavanger.no

Norsk Studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er den høgaste studentdemokratiske organisasjonen i Noreg og fremjar studentsaker på nasjonalt nivå.
Les meir om NSO på deira nettside: student.no

Å stille til et verv

Som student i Bergen kan du stille til samtlige verv som Velveferdstinget velger til.

Som tillitsvalgt gir du et viktig bidrag til dine medstudenter gjennom å representere de som en aktiv del av studentdemokratiet eller de mange andre studentorganisasjoner Velferdstinget velger og oppnevner til.

Dersom du ønsker å stille til et verv må du fylle ut et kandidatskjema, for så å møte opp på det neste møtet i Velferdstinget. De fleste verv velges på det årlige valgmøtet i desember, mens andre verv velges på våren, eller suppleres fortløpende gjennom året. Ditt kandidatskjema vil bli lagt ved valgdokumentet, slik at representantene i Velferdstinget kan danne seg et bilde av hvem du er. Dersom det er flere personer som stiller til det samme vervet avholder Velferdstinget en avstemming.

Du kan når som helst stille til eventuelle verv som er merket som – MANGLAR – i listen nedenfor. Da er det bare å fylle ut et kandidatskjema.

Velferdstinget

Velferdstingets arbeidsutvalg

Se egen side om Velferdstinges arbeidsutvalg

Kulturstyret

Leder, nestleder, 5 medlemmer for ett år, 3 medlemmer for to år, 7 varamedlemmer

Kulturstyret (KS) er VTs utøvende og saksforberedende organ for kulturpolitikk. Kulturstyret bevilger årlig om lag en million kroner til studentkulturen i Bergen. Støtteordninger omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte.

Kulturstyret er også et kompetanseorgan som arrangerer jevnlige kurs, og som kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner.

Leder:

 • Mats Engdal Johansen (BAS)

Nestleder:

 • Marie Topaas Storm (UiB)

Medlem 2016-2017

 • Ingrid Harsheim (NHH)
 • Thea Kinstad Sjølie (UiB)
 • Emmad Zangani (NHH)

Medlem 2016

 • Stian Økland (UiB)
 • Marit Kristine Bjøntegård (UiB)
 • Karoline Kongshaug (NHH)
 • Katharina Sophie Doublet (UiB)
 • Frida Hoem (UiB)
 • Oda Sund (UiB)
 • Vegard Sørhus (UiB)

Representant for SiB:

 • Runar Jenssen

Varamedlemmer:

 1. Lars Hallaråker Hellesø-Knutsen (UiB)
 2. Monica Beeder (UiB)
 3. Anna Eitrem (NHH)
 4. Tellef Raabe (UIB)
 5. Arja Horneland (KhiB)

Budsjettkomité

5 medlemmer og 5 vara

Budsjettkomiteen har ansvar for å utarbeide forslag til budsjett for den årlige fordelingen av semesteravgiften. UiB, HiB,  NHH og BI skal være representert i komitéen.

Kontrollkomité

3 medlemmer og 3 vara

Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Velferdstinget og Velferdstingets arbeidsutvalg handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller i alle møtene til Velferdstinget.

Medlemmer:

 • Pernille Reitan Jensen (UiB)
 • –  MANGLER –
 • – MANGLER –

Varamedlemmer:

 • – MANGLAR –
 • – MANGLAR –
 • – MANGLAR –

Ordstyrer

Minst én fast

Ordstyrer er møteleder for Velferdstinget. Ordstyrer har som oppgave å bestemme taletid, føre taleliste, sette strek for ordskifte, holde prøvevoteringer, sette frister for levering av endringsforslag og ellers iverksette nødvendige tiltak for å holde møtene effektive og demokratiske.

 • Jin Sigve Mæland
 • – MANGLAR –

Protokollfører

Minst én fast

Protokollføreren skriver referat fra alle møtene i Velferdstinget. Forslag til protokoll sendes ut sammen med alle endelige møteinnkallinger og godkjennes av Velferdstinget.

Arbeidsutvalget utpeker protokollfører.

Prinsipprogramkomité

5 medlemmer og 5 vara

Velferdstinget setter årlig ned en komité som utarbeider forslag til et prinsipprogram. Prinsipprogrammet er en instruks til både Velferdstinget og arbeidsutvalget om hvilke saker som skal arbeides med.

Medlemmer:

 • Ingvild Kvinnsland (NHH)
 • Eirik Lie Reikerås (UiB)
 • Haakon Kvernevik Knutsen (BI)
 • Brage Engebretsen (BI)
 • Ida Austgulen (HiB)

Varamedlemmer:

 •  Jin Sigve Mæland (UiB)
 • Bjørn Iversen (HiB)

Sekretær:

 • Linnea Reitan Jensen (Leder, Velferdstinget i Bergen)

 

Studentsamskipnaden

Styret til Studentsamskipnaden i Bergen

Leder, 4 medlemmer og 5 vara

Styret er det øverste organet i SiB. SiBs styre har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representerer de utdanningsinstitusjonene som er tilsluttet SiB. De sistnevnte velges som regel fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole. Universitetet er fast representert i styret, mens Høgskolen og Norges Handelshøyskole årlig bytter på å ha fast plass og observatørstatus. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Varaer velges for ett år.

Leder (2015 og 2016):

 • Tor Sivertsen Prestegard

Nestleder (2016)

 

Medlemmer (2016)

 • Marianne Rødseth Espelid (HiB)
 • Eivind Brandt (UiB)
 • Edle-Christine Flater (HiB)
 • Arne Sandvik (UiB)

Varamedlemmer:

 1. Vilde Havrevold (UiB)
 2. Fredrik Bødtker (HiB)
 3. Margit Abel Grape (NHH)
 4. Haakon Knudsen (BI)
 5. Tellef Raabe (UiB)

Ankeutvalget for barnehagesaker

2 medlemmer og 2 vara

Ankeutvalget behandler eventuelle klager på vedtak som SiB-barnehagenes styrer fatter med hensyn til opptak. Ankeutvalget velges årlig, men møteaktiviteten er å regne som svært lav. I perioden 2002–2012 var det totalt to møter i ankeutvalget.

Medlemmer:

 • Leder i VT-AU
 • Nestleder i VT-AU

Vara:

 •  VT-AU

Ankeutvalg for Helsefondsaker

Ankeutvalget ble opprettet i 2013, da nye retningslinjer for Helsefondet ble vedtatt. Ankeutvalget skal behandle klager på vedtak fattet av administrator for Helsefondet. I Ankeutvalget sitter også direktør for SiB Helse og Veiledning.

Medlemmer:

 • Leder i VT-AU
 • Nestleder i VT-AU

Vara:

 • VT-AU

Studentidrettsrådet

1 medlem og 1 vara

Studentidrettsrådet (SIR) er et samarbeidsorgan for idrettslige interesser blant studenter og ansatte ved læresteder tilknyttet SiB.

SIR fungerer som et sakkyndig og rådgivende organ for SiB i saker som vedrører idrett og mosjon, og skal således blant annet avgi uttalelse om fordeling av treningstid og midler til studentidrettslag.  SIR har faste møter to ganger per semester. Det sitter totalt 11 personer i SIR. Velferdstinget velger én representant til SIR.

Medlemmer
BSI: 3 mandat
NHHI: 2 mandat
UKK: 1 mandat
KRIK: 1 mandat
JIL: 1 mandat
HIBI: 1 mandat
BI: 1 mandat
SiB: 1 mandat
VT: 1 mandat

SIR jobber etter en instruks vedtatt av Velferdstinget.

Medlem:
VT: – MANGLER –

Vara:
VT: –MANGLER–

Studentorganisasjoner

Styret til Studvest

Styret har overordnet ansvar for driften av studentavisen Studvest.

Gruppe A (Medlemmer med bakgrunn i studentmedia:)
Yvonne Røysted
Gerd Margrete Tjeldflåt

Vara: Anders Jakobsen

Gruppe B (Medlemmer med bakgrunn i studentorganisasjon eller studentpolitikk)
Kim Arne Hammerstad
Anders Helgerud

Vara: Fredrik Punsvik

Gruppe C (Yrkesaktiv journalist)
Chris Ronald Hermansen

Vara: Marie Misund

 

Styret til Studentradioen i Bergen

2 medlemmer og 2 vara

Styret har overordnet ansvar for driften av Studentradioen i Bergen.

Medlemmer:

 • Andreas Rasmussen
 • Torstein Sandaa-Johansen

Vara:

 1. – MANGLER –
 2. – MANGLER –

Styret til Studentersamfunnet

Velferdstinget velger fra og med 2014 ikke lenger til dette vervet.

Kontrollkomiteen for Det Akademiske Kvarter

1 medlem og 1 vara

Kvarterets kontrollkomite består av 4 medlemmer fra Kvarterets generalforsamling, 1 medlem fra Velferdstinget og 1 medlem fra Kulturstyret. Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Kvarterets generalforsamling og andre møter gjennomføres i henhold til Kvarterets egne vedtekter.

Medlem:

 • Sindre Dueland (UiB)

Varamedlem:

 1. Fredrik Bødtker

Representantskapet til Hulen

Velferdstinget velger fra og med 2014 ikke lenger til dette vervet.

Kommunalt og fylkeskommunalt

Kontaktutvalget mellom Bergen kommune og studentene i Bergen

1 medlem og 1 vara

Kontaktutvalget er et forum for dialog mellom kommunen og studentene i Bergen.

Medlem:

 • Leder VT-AU

Vara:

 • Nestleiar, VT-AU

Kontaktutvalget mellom Hordaland fylkeskommune og studentene i Bergen

1 medlem og 1 vara

Kontaktutvalget er et forum for dialog mellom fylkeskommunen og studentene i Bergen.

Medlem:

 • Leder VT-AU

Vara:

 • Nestleiar, VT-AU