Styret i Velferdstinget

Styret har ansvar for den daglige driften av Velferdstinget (VT) gjennom møtevirksomhet, saksforberedende og politisk virksomhet, informasjonsarbeid, mediekontakt og korrespondanser. Styret baserer sitt arbeid på Velferdstingets prinsipprogram, og utarbeider et eget arbeidsprogram.

Styret skal bestå av fire studenter fra minst to institusjoner. Blant styremedlemmene er det en leder og en nestleder som arbeider for Velferdstinget på heltid. I tillegg er det to faste styremedlemmer som arbeider frivillig. Leder og nestleder utgjør Velferdstingets arbeidsutvalgt (VTAU)

Kontakt styret

Styrets medlemmer

Leder
Sverre L. Hartveit

leder@vtvest.no
Tlf: 5554 5011 / 938 70 951
@SverreHartveit22
Foto: Jin Sigve Mæland
Nestleder
ikke valgt

 

Styremedlem
Martin Nikolai Nilssen

martin@vtvest.no
Styremedlem
Ikke valgt
Styremedlem
Ikke valgt

Hva innebærer det å sitte i styret?

Som medlem i styret skal man være med på å gjennomføre politikken vedtatt av Velferdstinget. Arbeidsoppgavene og –områdene fordeles innad i styret, etter ønske. Styret utarbeider arbeidsprogram for perioden de er valgt, med utgangpunkt i prinsipprogram vedtatt av Velferdstinget. Utarbeidselen av arbeidsprogrammet gir stor direkte mulighet til å påvirke retningen Velferdstinget skal ta.

Det er to heltidsstillinger i styret. Å sitte på heltid betyr at du ikke kan studere samtidig, men du registreres fortsatt som student. Er du midt i et studium, kan du be om permisjon for heltidsstilling.

Styredokumenter

Her finner du alle innkallinger og referater tilhørende styremøtene fra og med 2016.

Mye av saksbehandlingen i styret foregår muntlig, og dokumentene som finnes her viser kun de skriftlige fremleggene. Dersom du har spørsmål om noe vedrørende en sak styret har behandlet er det bare å ta kontakt (se siden om kontaktinformasjon til Velferdstinget).