Valg i Velferdstinget

Å stille til et verv

Som student i Bergen kan du stille til samtlige verv som Velferdstinget velger til.

Som tillitsvalgt gir du et viktig bidrag til dine medstudenter gjennom å representere dem som en aktiv del av studentdemokratiet eller de mange andre studentorganisasjoner Velferdstinget velger og oppnevner til.

Dersom du ønsker å stille til et verv må du fylle ut et kandidatskjema, for så å møte opp på det neste møtet i Velferdstinget. De fleste verv velges på det årlige valgmøtet i desember, mens andre verv velges på våren, eller suppleres fortløpende gjennom året. Ditt kandidatskjema vil bli lagt ved valgdokumentet, slik at representantene i Velferdstinget kan danne seg et bilde av hvem du er. Dersom det er flere personer som stiller til det samme vervet avholder Velferdstinget en avstemming.

 

Studentsamskipnaden

Styret til Studentsamskipnaden i Bergen

Leder og 2 medlemmer

Styret er det øverste organet i SiB. SiBs styre har ti medlemmer, hvorav fem er studenter, tre er valgt blant de ansatte og to representerer de utdanningsinstitusjonene som er tilsluttet SiB. De sistnevnte velges som regel fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole. Universitetet er fast representert i styret, mens Høgskolen og Norges Handelshøyskole årlig bytter på å ha fast plass og observatørstatus. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Styret konstituerer selv nestleder. Varaer velges for ett år.

Medlemmer av styret i SiB kan ikke sitte i følgende verv: Kontrollkomiteen i Velferdstinget, medlem i Velferdstinget.

Velferdstinget

Velferdstingets styre

Til Velferdstingets styre skal det velges leder, nestleder og 3 medlemmer. Leder og nestleder sitter på heltid. Som medlem i styret skal man være med på å gjennomføre politikken vedtatt av Velferdstinget. Arbeidsoppgavene og –områdene fordeles innad i styret, etter ønske. Styret utarbeider arbeidsprogram for perioden de er valgt, med utgangpunkt i prinsipprogram vedtatt av Velferdstinget. Utarbeidselen av arbeidsprogrammet gir stor direkte mulighet til å påvirke retningen Velferdstinget skal ta.

Det er to heltidsstillinger i styret. Å sitte på heltid betyr at du ikke skal studere samtidig, men du registreres fortsatt som student. Er du midt i et studium, kan du be om permisjon for heltidsstilling.

Medlemmer av Velferdstingets styre kan ikke ha følgende verv: Medlem eller vara til SiB-styret, medlem av kontrollkomiteen, representant i Velferdstinget, medlem av budsjettkomiteen, ordstyrer.

Alle medlemmene av styret velges for 1 semester. Nytt valg avholdes i vår, og da velges alle for 1 år.

Ordstyrer

Minst én fast

Ordstyrer er møteleder for Velferdstinget. Ordstyrer har som oppgave å bestemme taletid, føre taleliste, sette strek for ordskifte, holde prøvevoteringer, sette frister for levering av endringsforslag og ellers iverksette nødvendige tiltak for å holde møtene effektive og demokratiske.

Kontrollkomité

3 medlemmer og 3 vara

Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Velferdstinget og Velferdstingets arbeidsutvalg handler i tråd med egne statutter, reglement og instrukser. Kontrollkomiteen stiller i alle møtene til Velferdstinget.

Medlemmer av Velferdstingets styre, SiB-styret, Velferdstinget og Budsjettkomiteen kan ikke sitte i kontrollkomiteen i samme valgperiode.

 

Prinsipprogramkomité

5 medlemmer og 5 vara

Velferdstinget setter årlig ned en komité som utarbeider forslag til et prinsipprogram. Prinsipprogrammet er en instruks til både Velferdstinget og styret om hvilke saker som skal arbeides med.

Tillitsvalgte i Velferdstinget i Bergens organer skal ikke delta i saksforberedelse.  Det vil si at medlemmer i prinsipprogramkomiteen ikke kan være representant i Velferdstinget under voteringen.

Kulturstyret

Leder, nestleder, 5 medlemmer for ett år, 3 medlemmer for to år, 7 varamedlemmer.

Kulturstyret (KS) er VTs utøvende og saksforberedende organ for kulturpolitikk. Kulturstyret bevilger årlig om lag en million kroner til studentkulturen i Bergen. Støtteordninger omfatter driftstøtte og tidsskriftstøtte med søknadsfrist 15. februar, samt prosjektstøtte.

Kulturstyret er også et kompetanseorgan som arrangerer jevnlige kurs, og som kan kontaktes for hjelp og støtte for nye og eksisterende organisasjoner.

Studentorganisasjoner

Styret til Studvest

Det skal velges 5 medlemmer til Studvest-styret og 5 varaer, fordelt på de ulike grupperingene:

2 medlemmer fra gruppe A og 2 vara (Medlemmer med bakgrunn i studentmedia)

2 medlemmer fra gruppe B og 2 vara (Medlemmer med bakgrunn i studentorganisasjon eller studentpolitikk)

1 medlem fra gruppe C og 1 vara (Yrkesaktiv journalist)

Styret har overordnet ansvar for driften av studentavisen Studvest.

 

Styret til Studentradioen i Bergen

2 medlemmer og 2 vara

Styret har overordnet ansvar for driften av Studentradioen i Bergen.

 

Styret til K7 Bulletin

 

Kontrollkomiteen for Det Akademiske Kvarter

1 medlem og 1 vara

Kvarterets kontrollkomite består av 4 medlemmer fra Kvarterets generalforsamling, 1 medlem fra Velferdstinget og 1 medlem fra Kulturstyret. Kontrollkomiteen har ansvar for å påse at Kvarterets generalforsamling og andre møter gjennomføres i henhold til Kvarterets egne vedtekter.

Spread the word. Share this post!