Komité for gjennomgang av tildelingsprosessen ved tildeling av semesteravgiftsmidler.

Komiteen består av ett medlem fra hver av institusjonene UiB, HiB, NHH og BI; samt ett medlem fra arbeidsutvalget i Velferdstinget og to medlemmer fra de andre institusjonene.

Mandat for komiteen

Det settes ned en komité som skal arbeide med å gjøre en helhetlig vurdering av hvordan semesteravgiften fordeles.

  • Komiteen skal gjennomføre en helhetlig vurdering av budsjettfordelingsprosessen som den fungerer i dag.
  • Alle berørte parter skal få mulighet til å uttale seg skriftlig.
  • Komiteen kan gi anbefalinger om endringer i prosessen til Velferdstinget.
  • Komiteen rapporterer til arbeidsutvalget.

Følgende skal utredes særskilt:

  • Budsjettkomiteens sammensetting.
  • Etterkontroll av brukte midler.
  • Tidsløp og frister i innstillingsprosessen.
  • Krav til innhold i søknadene.
  • Gjennomføring av tildelingsvedtak og budsjettmøte.
  • Forholdet mellom Velferdstingets budsjett og tildelingssøknad.

Komiteens arbeid

Komiteen har løpende møter i forbindelse med arbeidet med utredning av ny tildelingsmodell.

Fase 1

I fase 1 utreder komiteen forskjellige alternativer for tildelingsmodell. I denne fasen sender komiteen ut en åpen høring til studentdemokratiene, representantene og søkerorganisasjonene. Målet er å kratlegge holdninger og forventninger til prosessen. Kartleggingen vil bli benyttet for å legge grunnlaget for arbeidet i fase 3.

Fase 2

I fase 2 vurderer komiteen de forskjellige aspektene ved mulige tildelingsmodeller. Denne prosessen pågår etter høring 1 er sendt ut, men før svarene er samlet inn. Målet er å kartlegge styrker og svakheter ved de forskjellige strukturforslagene. Vurderingen som blir gjort her sammenstilles med svarene fra høring 1 i fase 3.

Fase 3

I fase 4 utarbeider komiteen forslag til fordelingsmodell. Her legges vurderingene i fase 2 til grunn sammen med svarene i høring 1. Dette gir komiteen et godt utgangspunkt for å vurdere om de endringene komiteen har vurder sammenfaller med de forventningene studentdemokratiene, representantene og søkerorganisajonene har fremmet i høring 1. Forslaget sendes så på nytt ut på høring til studentdemokratiene, representantene og søkerorganisasjonene.

Fase 4

I fase 4 justerer komiteen den foreslåtte modellen basert på innspill fra høring 2. Deretter sendes det endelige forslaget over til behandling i Velferdstinget.

Fase 5

I fase 5 behandles forslaget til fordelingsmodell i Velferdstinget.